საპარსი

ყველა საპარსი საუკეთესო ფასად და განვადების ყველაზე მოსახერხებელი პირობებით, Philips, Braun, Kemei და სხვა წამყვანი ბრენდების 1 წლიანი გარანტიით, უფასო მიტანით ყველგან.

თმის და წვერის საპარსი ინტერნეტ მაღაზიის მამაკაც მომხმარებლებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს, თუმცა ძალიან ხშირად მას ქალბატონებიც ყიდულობენ, ითვლება რა ძალიან კარგ საჩუქრად და ფასიც ხშირ შემთხვევაში, მითუმეტეს თუ საქმე სააქციო პროდუქტს ეხება, სრულიად მისაღებია.

Philips წვერსაპარსი არსებულ ამ ტიპის პროდუქტებს შორის ყველაზე გაყიდვადია და ეს პირველ რიგში ფასისა და ხარისხის საუკეთესო თანაფარდობითაა გამოწვეული. მისი 20-მდე სხვადასხვა მოდელია გაყიდვაში და ყველა მათგანი თავის კლასში მსოფლიოში საუკეთესოა. აქ შეხვდებით როგორც შედარებით ძველ (2015 წ), ისე უახლეს, 2017-18 წლების მოდელებს, შესაბამისი კომპლექტაციებით.

isurve.ge-ზე წარმოდგენილი ყველა ელექტრო წვერსაპარსი 1 წლიანი ქარხნული გარანტიით იყიდება, ისინი იყოფა ბევრი მახასიათებლის მიხედვით, მათ შორის:

 • უნივერსალური და სტანდარტული ტიპები
 • კვების რეჟიმი (აკუმულატორი და ქსელი)
 • მუშაობის ხანგრძლივობა
 • თავაკების რაოდენობა
 • დამატებითი ფუნქციები
 • გარეცხვის შესაძლებლობა
 • დამატებითი აქსესურები და სხვა

საპარსები, ისევე როგორც ყველა სხვა პროდუქტი იყიდება როგორც ონლაინ საბანკო განვადებით (წინასწარი შენატანის და რაიმე სხვა დამატებითი დოკუმენტის ბანკში წარდგენის აუცილებლობის გარეშე) ისე საბარათე და საბანკო ანგარიშსწორებით. ასევე შესაძლებელია თანხის გადახდა საკურიერო სერვისთან, შეძენილი ნივთის მიღებისას, საიტზე შეკვეთის დაფიქსირებიდან 1 სამუშაო დღეში.

Yvela saparsi sauketeso fasad da ganvadebis yvelaze mosaxerxebeli pirobebit, Philips, Braun, Kemei da sxva wamyvani brendebis 1 wliani garantiit, ufaso mitanit yvelgan.

Tmis da wveris saparsi internet magaziis mamakac momxmareblebs shoris gansakutrebuli popularobit sargeblobs, tumca dzalian xshirad mas qalbatonebic yiduloben, itvleba ra dzalian karg sachuqrad da fasic xshir shemtxvevashi, mitumetes tu saqme saaqcio produqts exeba, sruliad misagebia.

Philips wversaparsi arsebul am tipis produqtebs Soris yvelaze gayidvadia da es pirvel rigshi fasisa da xarisxis sauketeso tanafardobitaa gamowveuli. Misi 20-mde sxvadasxva modelia gayidvashi da yvela matgani tavis klasshi msoflioshi sauketesoa. Aq shexvdebiT rogorc shedarebiT dzvel (2015 w), ise uaxles, 2017-18 wlebis modelebs, sheesabamisi kompleqtaciebit.

Isurve.ge-ze warmodgenili yvela eleqtro wversaparsi 1 wliani qarxnuli garantiit iyideba, isini iyofa bevri maxasiateblis mixedvit, mat shoris:

 1. Universaluri da standartuli tipebi
 2. Kvebis rejimi (akumulatori da qseli)
 3. Mushaobis xangrdzlivoba
 4. Tavakebis raodenoba
 5. DamatebiTi funqciebi
 6. Garecxvis shesadzlebloba
 7. DamatebiTi aqsesurebi da sxva

Saparsebi, iseve rogorc yvela sxva produqti iyideba rogorc onlain sabanko ganvadebit (winaswari shenatanis da raime sxva damatebiti dokumentis bankshi wardgenis aucileblobis gareshe) ise sabarate da sabanko angarishsworebit. Aseve shesadzlebelia tanxis gadaxda sakuriero servistan, shedzenili nivtis migebisas, saitze shekvetis dafiqsirebidan 1 samushao dgeshi.

დასაწყისში დაბრუნება