კერამიკის ქვაბები - Keramikis Qvabebi

კერამიკის ქვაბების ნაკრები ყველაზე დაბალ ფასად საქართველოში, ონლაინ განვადების ყველაზე იაფი პირობებით და უფასო საკურიერო სერვისით, საუკეთესო არჩევნის გასაკეთებლად. 

Arshia-ს, Fessle-ს, Dessini-ს და სხვა მწარმოებლების კერამიკული მასალისგან დამზადებული ჭურჭელი გამოირჩევა მაღალი საიმედოობით და ადვილად მოსახმარია, ირეცხება რა განსაკუთრებით მარტივად, არ იკრავს საკვებს და მავნე ნივთიერების წარმოქმნისგან დაცულია.

ყიდვა შესაძლებელია როგორც პირდაპირ, საბარათე გადახდით, ისე ონლაინ საბანკო განვადებით ან პირდაპირ კურიერთან გადახდით, ნივთების მიღებისას.

keramikis qvabebis nakrebi yvelaze dabal fasad saqarTveloSi, onlain ganvadebis yvelaze iafi pirobebiT da ufaso sakuriero servisiT, saukeTeso arCevnis gasakeTeblad.

Arshia-s, Fessle-s, Dessini-s da sxva mwarmoeblebis keramikuli masalisgan damzadebuli WurWeli gamoirCeva maRali saimedoobiT da advilad mosaxmaria, irecxeba ra gansakuTrebiT martivad, ar ikravs sakvebs da mavne nivTierebis warmoqmnisgan daculia.

Yidva SesaZlebelia rogorc pirdapir, sabaraTe gadaxdiT, ise onlain sabanko ganvadebiT an pirdapir kurierTan gadaxdiT, nivTebis migebisas.

დასაწყისში დაბრუნება